วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปฎิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันมี  2  ลักษณะคือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงเคมี สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสามารถเขียนสมการเคมีแทนปฏิกิริยานั้นได้

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
1.สารประกอบของคาร์บอน หมายถึง สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอน(c) เป็นองค์ประกอบหลัก
2. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นสารประกอบของคาร์บอนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยธาตุไฮโด   เจนแลละคาร์บอนเท่านั้น
3. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ด้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตเลียม
4. น้ำมันเบนซินจะมีการกำหนดคุณภาพด้วยเลขออกเทน ส่วนน้ำมันดีเซลจะกำหนดคุณภาพด้วยเลขซีเทน
                                                                             
พอลิเมอร์
1. พอลิเมอร์เป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวทางเคมีของสารที่โมเลกุลขนาดเล็กๆ
2. พอลิเมอร์แบ่งได้ 2 ประเภท คือ พอลิเมอรธรรมชาติ และพอลิเมอร์สังเคราะห์
3. พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุด ได้แก่ เส้นใย ยาง และพลาสติก
4. พลาสติก สามารถแบ่งตามสมบัติการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนเป็น 2 ประเภท คือ เทอร์มอพลาสติก และเทอร์มอเซตพลาสติก
5. การนำยางธรรมชาติมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องนำมาผ่านกระบวนการ Vulcanization เสียก่อน